KWALITEITSZORG


DE ZORG VOOR KWALITEIT STAAT HOOG IN HET VAANDEL. DEZE KWALITEIT WORDT OP VERSCHILLENDE MANIEREN GEWAARBORGD. 

 

HET BEROEP VAN PSYCHOTHERAPEUT HEEFT ALLEREERST EEN EIGEN BEROEPSPROFIEL, IS EEN BEROEP MET EEN EIGEN BEROEPSVERANTWOORDELIJKHEID, EEN EIGEN BEROEPSCODE (ZIE HIERONDER) EN PUBLIEKRECHTELIJK TUCHTRECHT

 

DE BEROEPSCODE IS EEN ONMISBARE LEIDRAAD VOOR HET BEROEPSMATIG HANDELEN VAN IEDERE PSYCHOTHERAPEUT. DE CODE GELDT NIET ALLEEN  IN EEN GESPREK MET EEN CLIËNT, MAAR IN ELKE SITUATIE WAARIN HIJ OF ZIJ ZICH ALS ZODANIG PROFILEERT.

 

DE WET BIG - DE WET OP DE BEROEPEN IN DE INDIVIDUELE GEZONDHEIDSZORG -  BESCHERMT CLIËNTEN TEGEN ONDESKUNDIG EN ONZORGVULDIG HANDELEN VAN EEN ZORGVERLENER.

 

DAARNAAST ZIJN ER REGELS IN DEZE WET REGELS GEFORMULEERD TEN AANZIEN VAN DE OPLEIDING TOT ÉN DE DESKUNDIGHEID VAN DE PSYCHOTHERAPEUT. ELKE PSYCHOTHERAPEUT IS BIG-GEREGISTREERD.

 

ANDERE WETTELIJKE KADERS ZIJN DE WET OP DE GENEESKUNDIGE BEHANDELOVEREENKOMST (WBGO), DE WET KWALITEIT, KLACHTEN & GESCHILLEN ZORG (Wkkgz), DE PRIVACY-WET AVG EN IN HET VERLENGDE DAARVAN HET MEDISCH BEROEPSGEHEIM.

 

EEN BELANGRIJKE AANVULLING WAS DE INVOERING VAN DE MELDCODE, EEN STAPPENPLAN DAT MOET WORDEN GEVOLGD BIJ (EEN VERMOEDEN VAN) HUISELIJK GEWELD EN/OF KINDERMISHANDELING.

 

VERDER ZIJN ALLE AANBIEDERS VAN 'GENEESKUNDIGE GGZ BINNEN DE ZORGVERZEKERINGSWET SINDS 1 JANUARI 2017 VERPLICHT EEN GOEDGEKEURD KWALITEITSSTATUUT OPENBAAR TE MAKEN (ZIE HIERNAAST).  

Download
Goedgekeurd kwaliteitsstatuut 2023
Kwaliteitsstatuut 2023.pdf
Adobe Acrobat document 112.3 KB

HET IS HET RESULTAAT VAN SAMENWERKING TUSSEN PATIËNTVERENIGINGEN, ZORGAANBIEDERS & DE ZORGVERZEKERAARS EN VERMELD HOE ZORGAANBIEDERS DE KWALITEIT VAN ZORG GEREGELD HEBBEN. 

 

VERDER IS ER VANUIT DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR PSYCHOTHERAPIE EEN KWALITEITSREGISTER VOOR PSYCHOTHERAPEUTEN (AANVRAAG LOOPT)

 

DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VRIJGEVESTIGDE PSYCHOLOGEN EN PSYCHOTHERAPEUTEN VERPLICHT HAAR LEDEN 1 X 5  JAAR TOT  VISITATIE (UITGESTELD VANWEGE CORONA). DAARNAAST ONTWIKKELT DE LVVP VOOR EN MET HAAR LEDEN KWALITEITSBELEID

 

EERDER AL WERD STILGESTAAN BIJ HET WERKEN MET RICHTLIJNEN EN BEHANDELPROTOCOLLEN.

 

ANDERE WAARBORGEN ZIJN VERANKERD IN HET KEURMERK VAN DE STICHTING KWALITEIT IN DE BASIS GGZ (ZIE VERDER DE WEBSITE VAN DE STICHTING KiBG) EN DE LIDMAATSCHAPPEN VAN  EN (HER)REGISTRATIE-EISEN VAN DE VERSCHILLENDE (BEROEPS)VERENIGINGEN) .