HEEFT U EEN KLACHT?


BELANGRIJK VOOR U OM TE WETEN WAT TE DOEN ALS U EEN KLACHT HEEFT. 

U KUNT DAN ACTIE ONDERNEMEN ZOALS GEREGELD IN DE WET GESCHILLEN EN KLACHTEN IN DE GGZ:

 

 

Wkkgz

De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de positie van de patiënt te versterken en vervangt de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Onder deze link komt u bij beknopte informatie van de VvAA uit. Hier vindt u informatie vanuit de rijksoverheid.

 

Waaraan moet u voldoen?

 

  • De vergewisplicht

De zorgaanbieder moet zich vergewissen van het functioneren van nieuwe zorgverleners die bij hem komen werken, in loondienst of op basis van een andere overeenkomst, zoals een overeenkomst van opdracht met een waarnemer of een detacheringsovereenkomst (referenties, BIG-register, info vanuit de IGJ). De verklaring omtrent het gedrag (vog) is alleen verplicht binnen de reikwijdte van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de intramurale ggz.

 

  • De plicht tot melden van calamiteiten, disfunctioneren en geweld aan Inspectie

De zorgaanbieder moet calamiteiten, geweld in de zorgrelatie en de beëindiging c.q. het niet voorzetten van een (arbeids)overeenkomst met een zorgverlener wegens diens ernstig disfunctioneren melden bij de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ). Een calamiteit is een onbedoelde of onverwachte gebeurtenis betreffende de kwaliteit van zorg met als gevolg ernstige schade of overlijden van de patiënt. Zorgaanbieders moeten alle vormen van geweld in de zorgrelatie melden bij de inspectie. Geweld in de zorgrelatie is breder dan seksueel misbruik of ontucht. Het gaat daarnaast om alle vormen van mishandeling en dwang.

 

  • Transparantie naar patiënten over kwaliteit en incidenten

De zorgaanbieder is verplicht om de cliënt te informeren over incidenten met merkbare gevolgen en aantekening te maken in het patiëntdossier van het tijdstip, de aard en toedracht van het incident, de namen van de betrokkenen, en de genomen maatregelen om de gevolgen te beperken dan wel weg te nemen. Een incident is een onbedoelde gebeurtenis in de zorgverlening die tot schade aan de patiënt heeft geleid of kan leiden.

 

  • Keuze-informatie

De zorgaanbieder verstrekt de patiënt op diens verzoek (aanvullende) informatie over de aangeboden zorg (tarieven, wachttijd, kwaliteit, patiëntervaringen en bewezen werkzaamheid).

 

  • Veilige incidentmelding (vim) (zie de LVVP-handreiking onderaan deze pagina)

Wij zijn als zorgaanbieder verplicht om een registratiesysteem en een procedure te hebben voor het veilig intern kunnen melden, registreren en onderzoeken van (bijna)incidenten in de praktijk, met als doel hiervan te leren en deze in de toekomst te voorkomen. Een incident is elke onverwachte of onbedoelde gebeurtenis, waardoor de patiënt schade heeft geleden, kan leiden of had kunnen leiden. Bij een bijna-incident wordt door het tijdig opmerken van de gebeurtenis voorkomen dat de patiënt schade lijdt. Veilig incidentmelden (vim) betekent dat de procedure de veilige omgang met de gegevens moet waarborgen. Dat wil zeggen dat gegevens alleen toegankelijk zijn voor degen(n) die betrokken is (zijn) bij het onderzoeken van de incidenten, en dat de gegevens niet worden gebruikt als bewijs in gerechtelijke procedures en maatregelen tegen zorgverleners, tenzij het gaat om calamiteiten of geweld in de zorgrelatie. Een veilig klimaat is namelijk een voorwaarde voor openheid over incidenten. Melding van incidenten is nuttig, omdat een vroegtijdige onderkenning van vermijdbare fouten grotere incidenten of zelfs calamiteiten kan voorkomen. Dit komt de patiëntveiligheid en de patiënttevredenheid ten goede, en daarmee ook het werkplezier.

De wet en de uitvoeringsregeling maken geen onderscheid tussen een praktijkhouder zonder of met personeel. Wij voldoen als vrijgevestigde praktijkhouder of als groepspraktijk aan de letter van de wet als wij kunnen laten zien:

  • dat wij een procesbeschrijving hebt voor het melden, registreren en analyseren van (bijna)incidenten, en voor het nemen van maatregelen;
  • dat wij incidenten apart, dat wil zeggen los van het patiëntdossier, registreert en tenminste 5 jaar bewaart;
  • dat wij hierbij noteert welke maatregelen u naar aanleiding hiervan hebt ondernomen om dit soort incidenten in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

 

Wij moeten er uiteraard voor zorgen dat het bestand -net als het patiëntdossier- beveiligd is.

 

  • Schriftelijke overeenkomsten met zorgverleners

De zorgaanbieder (regiebehandelaar) mag alleen zorg laten verlenen door zorgverleners (medewerking of waarneming) op grond van een schriftelijke overeenkomst (niet zijnde een arbeidsovereenkomst), die waarborgt dat de opdrachtnemer de op de zorgaanbieder rustende wettelijke verplichtingen en door de zorgaanbieder opgestelde regels over zorgverlening naleeft. Deze verplichting geldt voor ggz-professionals in een instelling, in een eigen praktijk en in een samenwerkingsverband.

De overeenkomsten dienen te voldoen aan de normen zoals de Belastingdienst die aangeeft. 

 

  • Nieuwe klachtafhandeling

De klachtenfunctionaris
Elke zorgaanbieder moet per 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris hebben die de patiënt kan benaderen als hij een klacht heeft over zijn behandelaar. Een patiënt kan zijn klacht in eerste instantie met zijn behandelaar bespreken, maar soms is dit lastig of hij krijgt onvoldoende gehoor. In dat geval kan de patiënt contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Omdat het voor vrijgevestigde ggz-professionals ondoenlijk is om per praktijk een eigen klachtenfunctionaris aan te stellen, maakt de LVVP gebruik van de ervaren klachtenfunctionarissen van Klacht&Company, waar patiënten van LVVP-leden een beroep op kunnen doen. 

 

 

IS UW KLACHT DAARMEE NIET VERHOLPEN? DAN KUNT U TERECHT BIJ DE GESCHILLENCOMMISSIE VRIJGEVESTIGDE PSYCHOLOGEN EN PSYCHOTHERAPEUTEN TE DEN HAAG

 

TENSLOTTE BESTAAT ER DE MOGELIJKHEID VOOR U UW KLACHT IN TE DIENEN BIJ HET TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG